Algemene Voorwaarden

Verschoven of geannuleerde evenementen
Rock'n'Nul behoudt zich in geval van afzegging door de artiesten en in overmachtsituaties zoals deze in de ruimste zin van het woord gelden het recht voor om het evenement te verplaatsen, uit te stellen of geheel af te gelasten. Rock'n'Nul zal zich inspannen om u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Indien het evenement wordt afgelast of verplaatst, zal indien mogelijk een nieuwe datum gepubliceerd worden. Eventueel gemaakt kosten kunnen niet op Rock'n'Nul verhaald worden.

Aansprakelijkheid
Het bezoeken van de evenementen van Rock'n'Nul geschiedt voor eigen rekening en risico. Rock'n'Nul is niet aansprakelijk voor schade of verlies die uit afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden of het aangegeven tijdschema voortvloeit. Hieronder valt ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online-service.

Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige rechtsverhouding worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Hengelo.